Jelen tájékoztató a www.mykulzer.hu honlap használati feltételeit és adatkezelési szabályait tartalmazza

Jelen honlapot („Honlap”) a Kulzer Hungary Kft. társaság (székhely: 1143 Budapest,Stefánia út 101-103 a továbbiakban: “Társaság”) üzemelteti. Kérjük a Honlap látogatóit (a továbbiakban: “Felhasználó(k)”), hogy a Honlap használata előtt olvassák el figyelmesen az alábbi használati feltételeket (a továbbiakban: “Használati feltételek”). Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az alábbi Használati feltételeket, a Honlap használata nem engedélyezett és a Felhasználók kötelesek a Honlap használatát azonnal befejezni.

A Honlap használata

A Honlapon a Társaság és partnerei termékeivel és szolgáltatásaival (együttesen “Termékek”) kapcsolatosan találhatóak információk. Amennyiben a Felhasználó akár a Honlapon hírlevélre feliratkozik vagy egyéb célból megadja az adatait (a továbbiakban: “Regisztráció”), akkor további funkciók és információk érhetőek el a Honlapon. Regisztrációt követően a Felhasználók a Honlapon nyereményjátékokban és egyéb hűségprogramokban vehetnek részt. A Regisztráció során a Felhasználó köteles elfogadni az alábbi Adatkezelési szabályzatot.

A Honlap használata során a Felhasználó elfogadja az alábbiakat:

(a) a felhasználói név, regisztrációs azonosítók és jelszó titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felel;

(b) a Honlap használata csak a 18. életévet betöltött Felhasználó számára engedélyezett;

(c) a Felhasználó bármikor jogosult az info@mykulzer.hu e-mail címre küldött üzenettel törölni a Regisztrációját a Honlapon (a továbbiakban: “Deregisztráció”);

(d) A Honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának;

(e) Társaság fenntartja a jogot, hogy a Honlap szerkezetét, külalakját, és megjelenését és tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A felhasználás köre

A Felhasználó a Honlapot saját személyes, magánjellegű célra vagy saját üzleti célra is felhasználhatja, azonban nyilvános felhasználás vagy pedig a Honlap szolgáltatásainak tovább értékesítése a Társaság előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.

A Használati feltételek módosításának lehetősége

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Használati feltétek időről időre módosulhatnak, a módosításra a Társaság egyoldalúan, indoklás nélkül jogosult. A Honlap használatával a Felhasználó automatikusan elfogadja a módosított Használati feltételeket.

Jogellenes felhasználói magatartás

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukban foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

–        A Honlap bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

–        A Honlaphoz kapcsolódó számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);

–        Más Felhasználókról információ gyűjtése bármilyen célból (ideértve a felhasználóneveket, jelszavakat és e-mail címeket);

–        A Honlaphoz kapcsolódó anyagok és információk publikálása, terjesztése és jogosulatlan felhasználása;

–        Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd módon történő létesítése.

Felelősség kizárása

Társaság, valamint azok tulajdonosai, kapcsolt vállalkozásai, üzleti partnerei, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Honlapon elhelyezett tartalmak és információk hitelességéért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

A Honlap használatával a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Társaság nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Társaság az irányadó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig kizár minden szavatossági és /vagy jótállási kötelezettséget. Társaság nem vállal szavatosságot vagy jótállást azért, hogy a Honlap tartalmai vagy funkciói zavartalanul és hibátlanul működnek, hogy a hibákat kijavítják, vagy, hogy akár a Honlapot közvetítő szerver mentes minden vírustól vagy egyéb ártalmas komponenstől.

Társaság nem vállal szavatosságot a Honlapon található tartalmak és funkciók használatával vagy használatának eredményével kapcsolatban azok helyességére, pontosságára, megbízhatóságára vagy egyéb tulajdonságára vonatkozóan. Felhasználó tudomásul veszi, hogy minden a Honlap igénybevételéhez használt eszközön bekövetkezett kárt, illetve minden szükségessé váló szervizelési és javítási költséget a Felhasználó visel.

Társaság nem vállal szavatosságot a Felhasználó internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás-kimaradásért, illetve az emiatt esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Honlap hirdetőtábláin, csevegőfelületein vagy egyéb fórumain megjelenő információk és vélemények nem minősülnek az Társaság, vagy ezek kapcsolt vállalkozásaitól származó információknak vagy véleményeknek. Társaság nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget ezen információkra vagy véleményekre vonatkozóan, és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen információkat és véleményeket bármely más Felhasználó is megismerheti és felhasználhatja. Társaság kizárja a felelősségét bármilyen veszteségért, kárért (legyen az tényleges, következményi, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kár), sérelemért, tartozásért, kötelezettségért vagy bármilyen más jellegű körülményért, amely a Honlapon szereplő információkon vagy véleményeken alapul, vagy abból következik.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, valamint a Regisztrációhoz szükséges felhasználói név, jelszó és e-mail cím védelmének érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért és tevékenységért, mely felhasználói nevének, jelszavának, e-mail címének vagy személyes adatainak felhasználásával valósul meg.

Honlapra küldött anyagok

A Honlapra beküldött minden feljegyzés, üzenet, elektronikus levél, ötlet, javaslat, koncepció vagy egyéb anyag az Társaság kizárólagos tulajdonába megy át, történjen a továbbítás bárhonnan a világon, és az Társaság jogosult felhasználni az anyagot bármilyen célra, mindenféle időbeni korlátozás nélkül. Az Társaság nem vállal felelősséget semmilyen, a Honlapra elküldött anyagért.

Kártalanítás, kártérítés

A Felhasználó köteles az Társaságot kártalanítani a harmadik személy részéről felmerülő bármely olyan igénnyel szemben, amely az adott Felhasználónak a Honlap igénybevételével kapcsolatos magatartásából származik. A Felhasználó vállalja, hogy megtérít az Társaságnak és azok tisztségviselőinek, alkalmazottainak, kapcsolt vállalkozásainak és leányvállalatainak minden olyan kárt és indokolt ügyvédi költséget, amely abból ered, hogy a Felhasználó megsértette a jelen Használati feltételek előírásait.

A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap szerkezete, külalakja, és megjelenése szerzői jogi védelem alatt áll.

A Honlapon található összes termék, szolgáltatás, tartalom és alkalmazandó szoftver (alkalmazás) – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a médiatartalmakat és ezek állóképeit, más képeket, fényképeket, karaktereket, neveket, grafikákat, logókat, illusztrációkat, valamint szoftvereket (alkalmazásokat) – az Társaság vagy ezek cégcsoportjához tartozó más társaságok, vagy olyan harmadik fél szellemi alkotása, amely engedélyezte az Társaságnak a felhasználást. Ennek megfelelően a Honlapon található összes szolgáltatás, tartalom és szoftver (alkalmazás) szerzői jogi vagy egyéb jogi védelem alatt áll. Tilos a Honlapon elérhető szolgáltatás, tartalom és alkalmazandó szoftver (alkalmazás) sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, valamint felhasználása más weboldalon vagy számítógépes hálózatban.

Kapcsolati pontok (linkek)

A Honlapon elhelyezett linkekkel hivatkozott, harmadik személy(ek) által fenntartott külső oldalak tartalmáért az Társaságot semmiféle felelősség nem terheli. Bárki létrehozhat egy, a Honlapra mutató linket, feltéve, hogy a link nem állítja, sugallja vagy kelti annak látszatát, hogy a Honlapra vezető oldalt az Társaság vagy azzal bármilyen kapcsolatban álló csoport vagy magánszemély szponzorálja vagy támogatja. A Felhasználó nem használhat fel a Honlapon szereplő logókat, védjegyeket, szolgáltatási jelzéseket vagy egyéb szerzői jogi védelem alá eső anyagokat, az adott jelzés vagy jog tulajdonosának kifejezett írásbeli engedélye nélkül. Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Felhasználó nem emelheti át vagy foglalhatja bele bármilyen más formában a Honlapon található tartalom valamely részét vagy bármilyen egyéb anyagot egy másik weboldalba.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen Használati feltételek többi részének érvényességét, amelyek így megfelelően érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.

Alkalmazandó jog és eljáró bíróság

Jelen Használati feltételekre a magyar jog az irányadó. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden, a jelen Használati feltételekből fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát, követelést, kérdést, vagy eltérést békés úton rendezzenek. Bármely olyan, e Használati feltételekből fakadó vagy azzal kapcsolatos vita, ellentmondás vagy követelés esetén, amely nem rendezhető békés úton, bármely fél jogosult az illetékes magyar bírósághoz fordulni. A Honlap használatából, illetve a jelen feltételekből eredő bármely jogvita tekintetében a Társaság székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező magyar bíróság a kizárólagosan illetékes.

Társaság elérhetőségei:

Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103

E-mail: info@mykulzer.hu