Az adatkezelő adatai:

Neve: Kulzer Hungary Kft.

Székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103

Cégjegyzékszáma: 01-09-891358

Cégjegyzéket vezető bíróság:  Fővárosi Bíróság mint cégbíróság

Adatkezelő nyilvántartási azonosítója:  NAIH-102469/2016.

E-mail elérhetősége: info@mykulzer.hu

(a továbbiakban: “Adatkezelő”)

Tekintettel arra, hogy a jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: “Adatkezelési szabályzat”) a Használati feltételek elválaszthatatlan része és a Használati feltételekben definiált fogalmak a jelen Adatkezelési szabályzat értelmezése során is megfelelően irányadóak.

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés önkéntes, a Felhasználók hozzájárulásának határozott és tudatos, a jelen Adatkezelési szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető a Honlapon történő regisztrációkor. A Regisztráció az Adatok (lásd definíció alább) kezeléséhez és tárolásához történő hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Az Adatkezelési szabályzat hatálya:

A jelen Adatkezelési szabályzat kizárólag a Honlap használatával kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.

A kezelt adatok köre:

1. A Felhasználó a Regisztráció során köteles megadni egy nevet, és egy e-mail címet (a továbbiakban: “Alap Adatok”). Az Adatkezelő a Regisztráció során vagy azt követően az alábbi további adatokat kérheti:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám, fogorvosi pecsétszám

(a továbbiakban: “Kiegészítő Adatok”, az Alap Adatok és a Kiegészítő adatok a továbbiakban együttesen: “Adatok”). 

2. A Felhasználó továbbá hozzájárul, hogy a Honlap megtekintése során rögzítésre kerüljön a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, a megtekintett szolgáltatás megnevezése – illetve egyes esetekben a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

3. A Felhasználó továbbá hozzájárul, hogy a Honlap megtekintése során a rendszer anonim látogatóazonosítót, ún. sütit (cookie-t) küldjön a Felhasználó számítógépére. A cookie-k olyan szöveges (text) formátumú adatfájlok, melyek a Felhasználó merevlemezén tárolódnak. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat. Alapbeállítás esetén a böngésző fogadja a cookie-kat, és tárolja őket (pl. az “Ideiglenesen letöltött internet fájlok” mappában). Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy az Adatkezelő cookie-t helyezzen el a számítógépén vagy más eszközén, akkor deaktiválhatja azok fogadását a böngészőjében. A cookiek használatáról további részletes információ a cookie szabályzatban található, amely jelen Használati feltételek és Adatkezelési szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. Kattintson ide a cookie szabályzat elolvasásához.

Az adatkezelés célja:

1. Az adatkezelésnek a célja

(i) a Felhasználó jogosultságának azonosítása, illetve ellenőrzése a Regisztrációt követő minden egyes belépés során,
(ii) statisztikai cél;
(iii) a Felhasználó által a honlap segítségével kezdeményezett tranzakciók lebonyolítása, ennek érdekében az adatok harmadik fél számára történő átadása, valamint
(iv) a Felhasználó által aktivált további szolgáltatás nyújtása (pl.: értesítések és hírlevél küldése, ajánlók küldése, akciókban és nyereményjátékokban való részvétel és interaktivitás biztosítása). Az Adatkezelő vállalja, hogy a Felhasználók számára bármilyen közvetlen kommunikációt (pl. hírlevél) csak a Felhasználók előzetes kérésére, illetve hozzájárulásával küld meg és minden esetben biztosítja az ehhez hasonló kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

2. A Honlap megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása elsősorban statisztikai célokat szolgál (honlap-látogatottsági adatok generálása), másodsorban az esetlegesen felmerülő hibák detektálását, a Honlap biztonságos működésének ellenőrzését, végül az a Honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítését és elhárítását szolgálja.

Adatok továbbítása harmadik feleknek

Az összegyűjtött személyes adatokat a Kulzer Hungary kft. és a Kulzer anyavállalat vagy az ellenőrzése alatt álló kapcsolt társaságok dolgozzák fel. Mindenesetre az európai adatvédelmi törvények által megkövetelt adatvédelmi szintet mindenkor biztosítják és fenntartják. A Kulzer általi adatfeldolgozás magában foglalhatja a személyes adatok továbbítását harmadik félnek. Ilyen harmadik felek a Kulzer által kinevezett szolgáltatók, beszállítók és viszonteladók, akik egy-egy promóciós kampány lebonyolításában közreműködnek. Az adattovábbítás során a Kulzer minden szükséges biztosítékot és rendelkezést végrehajt az adatvédelem szükséges szintjének biztosításához. A Kulzer a személyes adatait a fent említett helyzeteken kívül nem adja el, nem osztja meg és nem terjeszti egyéb más módon harmadik feleknek az Ön beleegyezése nélkül, kivéve, ha a Kulzer erre alkalmazandó törvény, bírósági végzés vagy kormányzati rendelet miatt köteles, vagy ha büntetőjogi vagy egyéb jogi nyomozás támogatásához van szükség a nyilvánosságra hozatalra.

Az adatkezelés időtartama:

1. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó Regisztrációjától a Deregisztráció pillanatáig tart.

2. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli az Adatokat.

Egyéb információk:

1. Az Adatkezelő az Adatokat kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói közül is csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak férhetnek hozzá. Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne jussanak.

2. Az Adatkezelő az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

EZIT Kft.
Cím: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
Adószám: 23493474-2-41

https://www.cloud.hu/cegunkrol/

3. A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet Adatai kezeléséről, és bármikor kérheti Adatainak helyesbítését vagy módosítását az Adatkezelőhöz címzett levélben vagy elektronikus úton a fenti e-mail címen. Amennyiben a Felhasználó az adatkezelést jogellenesnek tartja, úgy a jogainak érvényesítése iránt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. ), valamint a bírósághoz fordulhat.

4. Az Adatkezelő a kezelt Adatot törli, ha

– kezelése jogellenes;

– a Felhasználó kéri;

– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;

– az adatkezelés célja megszűnt;

– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

5. Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet Felhasználót haladéktalanul értesíti.

6. Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintnak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

7. Ha a jelen Adatkezelési szabályzat bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen Adatkezelési szabályzat többi részének érvényességét, amelyek így megfelelően érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.

8. Jelen Adatkezelési szabályzatra és az Adatok kezelésére a magyar jog az irányadó, a nemzetközi magánjogi normák és elvek kizárásával. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden, a jelen Adatkezelési szabályzatból fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát, követelést, kérdést, vagy eltérést békés úton rendezzenek. Bármely olyan, jelen Adatkezelési szabályzatból fakadó vagy azzal kapcsolatos vita, ellentmondás vagy követelés esetén, amely nem rendezhető békés úton, bármely fél jogosult az illetékes magyar bírósághoz fordulni. A Honlap használatából, illetve a jelen szabályzatból eredő bármely jogvita tekintetében a Társaság székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező magyar bíróság a kizárólagosan illetékes.